Baner DŚJ ze św. Hubertem

św. Hubert

Widzenie św. Huberta

Patron leśników
i jeźdźców

więcej »

św. Jerzy

św. Patryk

Patron kawalerzystów
i opiekun koni

więcej »

św. Filip

św. Filip Apostoł

Jego imię oznacza "przyjaciel koni"

więcej »

bł. Zefiryn

bł. Zefiryn

Patron osób zajmujących się handlem końmi

więcej »

Jubileusz Miłosierdzia

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Świat potrzebuje Miłosierdzia, jak naucza nas papież Franciszek, i jeźdźcy konni pragną przyczynić się do tego aby słowo to nie pozostało tylko słowem, ażeby mogło stać się wartością, w którą się wierzy i którą wprowadza się w życie, począwszy od bliższego kontaktu z Bogiem na łonie natury.
To właśnie papieżowi Franciszkowi, który ich zainspirował, jeźdźcy chcą zadedykować Drogę Miłosierdzia, która zaczyna się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, kończy się w Rzymie i biegnie poprzez szlaki zanurzone w przyrodzie, budzące potrzebę Miłosierdzia, którą każdy z nas, nawet jeśli o tym nie wie, nosi w sobie… (więcej »).

Papież Franciszek zapowiedział Jubileusz bullą Misericordiae Vultus (11.04.2015), a jako czasowe wyznaczył dwie uroczystości:

08.12.2015 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
20.11.2016 – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Oficjalny serwis Papieskiej Rady

Papież Franciszek,
bulla Misericordiae Vultus (11.04.2015).

Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ stanowi ikonę drogi, którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a istota ludzka to viator, pielgrzym, który idzie drogą aż do pożądanego celu.
Również po to, aby dotrzeć do Drzwi Świętych w Rzymie i w każdym innym miejscu, będziemy musieli wyruszyć w pielgrzymkę, każdy na miarę własnych sił. Stanie się ona znakiem, że również miłosierdzie jest celem, który mamy osiągnąć, wymagającym zaangażowania i poświęcenia.
Pielgrzymka niech zatem stanie się bodźcem do nawrócenia: przechodząc przez Drzwi Święte pozwolimy, by nas spowiło miłosierdzie Boże, i zobowiążemy się, że będziemy miłosierni dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas. (nr 14, zobacz: pełny tekst dokumentu)

Jubileusz Miłosierdzia

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Świat potrzebuje Miłosierdzia, jak naucza nas papież Franciszek, i jeźdźcy konni pragną przyczynić się do tego aby słowo to nie pozostało tylko słowem, ażeby mogło stać się wartością, w którą się wierzy i którą wprowadza się w życie, począwszy od bliższego kontaktu z Bogiem na łonie natury.
To właśnie papieżowi Franciszkowi, który ich zainspirował, jeźdźcy chcą zadedykować Drogę Miłosierdzia, która zaczyna się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, kończy się w Rzymie i biegnie poprzez szlaki zanurzone w przyrodzie, budzące potrzebę Miłosierdzia, którą każdy z nas, nawet jeśli o tym nie wie, nosi w sobie… (więcej »).

Papież Franciszek zapowiedział Jubileusz bullą Misericordiae Vultus (11.04.2015), a jako czasowe wyznaczył dwie uroczystości:

08.12.2015 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
20.11.2016 – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Oficjalny serwis Papieskiej Rady

Papież Franciszek,
bulla Misericordiae Vultus (11.04.2015).

Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ stanowi ikonę drogi, którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a istota ludzka to viator, pielgrzym, który idzie drogą aż do pożądanego celu.
Również po to, aby dotrzeć do Drzwi Świętych w Rzymie i w każdym innym miejscu, będziemy musieli wyruszyć w pielgrzymkę, każdy na miarę własnych sił. Stanie się ona znakiem, że również miłosierdzie jest celem, który mamy osiągnąć, wymagającym zaangażowania i poświęcenia.
Pielgrzymka niech zatem stanie się bodźcem do nawrócenia: przechodząc przez Drzwi Święte pozwolimy, by nas spowiło miłosierdzie Boże, i zobowiążemy się, że będziemy miłosierni dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas. (nr 14, zobacz: pełny tekst dokumentu)

Modlitwa

Modlitwa Papieża Franciszka na Jubileusz

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.

Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.

Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.

Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki,
jakbyś je wypowiedział do każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży!

 

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie,
swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana
oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

 

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim,
głosić wolność więźniom i uciśnionym
oraz przywracać wzrok niewidomym.

 

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia,
Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Prayer

Prayer of Pope Francis for the Jubilee 

Lord Jesus Christ, you have taught us to be merciful like the heavenly Father,
and have told us that whoever sees you sees Him.

Show us your face and we will be saved.

Your loving gaze freed Zacchaeus and Matthew from being enslaved by money;
the adulteress and Magdalene from seeking happiness only in created things;
made Peter weep after his betrayal,
and assured Paradise to the repentant thief.

Let us hear, as if addressed to each one of us,
the words that you spoke to the Samaritan woman: “If you knew the gift of God!”

 

You are the visible face of the invisible Father,
of the God who manifests his power above all by forgiveness and mercy:
let the Church be your visible face in the world, its Lord risen and glorified.

You willed that your ministers would also be clothed in weakness
in order that they may feel compassion for those in ignorance and error:
let everyone who approaches them feel sought after, loved, and forgiven by God.

 

Send your Spirit and consecrate every one of us with His anointing,
so that the Jubilee of Mercy may be a year of grace from the Lord,
and your Church, with renewed enthusiasm, may bring good news to the poor,
proclaim liberty to captives and the oppressed,
and restore sight to the blind.  

 

We ask this of you, Lord Jesus, through the intercession of Mary, Mother of Mercy;
you who live and reign with the Father and the Holy Spirit for ever and ever. Amen.

Preghiera

Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.

Mostraci il tuo volto e saremo salvi.

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé
la parola che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio!

 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.

 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.

 

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Facebook

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.